698 688 787 lub 22 379 04 55 biuro@mling.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Zaufaj specjalistom i korzystaj z naszego doświadczenia

Wycena tłumaczenia

wyc

 • Całkowicie za darmo !
 • Prześlij pliki
 • Odpowiedź do 30 minut
Sprawdź

Firma Wiarygodna Finansowo

fwf


REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ PISEMNYCH

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia na rzecz klientów usług w zakresie tłumaczeń pisemnych przez Biuro Tłumaczeń mling.pl. (zwane dalej „Biurem Tłumaczeń BANG”), a także prawa i obowiązki stron umowy o wykonanie zleconego tłumaczenia.
 2. Biuro Tłumaczeń mling.pl świadczy usługi tłumaczeń pisemnych na podstawie pisemnego zamówienia.
 3. Zawarcie umowy o wykonanie tłumaczenia następuje z chwilą przesłania do Biura Tłumaczeń mling.pl, pisemnej akceptacji wyceny usługi, zwanej dalej „Wyceną”. Pisemna akceptacja otrzymanej przez klienta Wyceny, zwana będzie dalej „Zamówieniem”. Zamówienie należy doręczyć do Biura Tłumaczeń mling osobiście, przesyłką pocztową, kurierską, pocztą elektroniczną.
 4. Jeśli po otrzymaniu zlecenia Biuro Tłumaczeń mling.pl nie przekaże Zleceniodawcy do końca danego dnia (a w przypadku zleceń otrzymanych po godz. 15.00 do godz. 15.00 następnego dnia roboczego) informacji o niemożności wykonania zlecenia, oznacza to, że przyjmuje je do realizacji. Na życzenie Zleceniodawcy Biuro Tłumaczeń mling.pl zobowiązuje się przesłać pisemne potwierdzenie przyjęcia zlecenia do realizacji.
 5. Za początek realizacji zlecenia tłumaczenia przyjmuje się godzinę 0:00 kolejnego dnia roboczego następującego po dniu przyjęcia zlecenia tłumaczenia do realizacji

§ 2 TŁUMACZENIA PISEMNE

 1. Tekst musi zawierać przynajmniej 3600 znaków ze spacjami, czyli 2 strony rozliczeniowe. Krótsze teksty mogą nie być przyjęte do realizacji.
 2. Klient wysyła dokumenty do przetłumaczenia na następujący adres,lub firmowy adres e-mail:
  mling.pl – Biuro tłumaczeń
  Ul. Strumykowa 29B/608
  03-138 Warszawa
  Jeśli tekst przekazany przez Zleceniodawcę jest trudnym do odczytania rękopisem, Biuro Tłumaczeń mling.pl zastrzega sobie prawo – po wcześniejszym ustaleniu tego ze Zleceniodawcą – do podwyższenia ceny tłumaczenia o 30-50%.
 3. Po otrzymaniu tekstu do tłumaczenia Biuro Tłumaczeń mling.pl dokonuje wstępnego oszacowania objętości tłumaczenia i na tej podstawie ustala cenę oraz termin realizacji.
 4. W przypadku tekstów zawierających rysunki, schematy, wykresy itp., których Zleceniodawca nie przekazał w wersji elektronicznej umożliwiającej edycję za pomocą pakietu Microsoft Office, Biuro Tłumaczeń mling.pl nie ma obowiązku odtwarzania tych elementów w tekście tłumaczenia. W porozumieniu ze Zleceniodawcą Biuro Tłumaczeń mling.pl ustala jednak taki sposób zapisu tłumaczenia, który pozwoli Zleceniodawcy bez wątpliwości przyporządkować poszczególne fragmenty tłumaczenia odpowiednim fragmentom tekstu stanowiącym część rysunku, schematu, wykresu itp.
 5. Biuro Tłumaczeń mling.pl jest zobowiązane potwierdzić otrzymanie dokumentów do przetłumaczenia oraz ustalić z klientem termin i koszt wykonania tłumaczenia w formie Wyceny, przesłanej klientowi pocztą elektroniczną.
 6. Biuro Tłumaczeń mling.pl jest zobowiązane odesłać wykonane tłumaczenie pisemne przesyłką pocztową lub pocztą elektroniczną na adres wskazany przez klienta. Wykonane tłumaczenie uwierzytelnione odsyłane jest pocztą lub pocztą kurierską. W przypadku przesyłania tłumaczenia pocztą kurierską koszty przesyłki ponosi Zleceniodawca.
 7. Podstawą rozliczania objętości tłumaczenia pisemnego zwykłego jest liczba stron standardowych w tekście źródłowym, a tłumaczenia uwierzytelnionego w tekście wynikowym. W przypadku tłumaczenia nieuwierzytelnionego jedna strona standardowa liczy 1800 znaków (łącznie ze spacjami), w przypadku tłumaczenia uwierzytelnionego – 1125 znaków (łącznie ze spacjami).
 8. W przypadku tłumaczeń nieuwierzytelnionych objętość tłumaczenia jest zaokrąglana w górę do 0,5 strony standardowej, a w przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych – do 1 strony standardowej.
 9. Biuro tłumaczeń mling.pl zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia tłumaczenia do realizacji bez podania jej przyczyn. Biuro tłumaczeń mling.pl może w każdym czasie wypowiedzieć zlecenie z ważnego powodu.
 10. Anulowanie Zamówienia usługi tłumaczenia pisemnego musi być wykonane w formie pisemnej i doręczone do Biura Tłumaczeń mling.pl osobiście, przesyłką pocztową, kurierską, lub pocztą elektroniczną
 11. W przypadku anulowania Zamówienia na wykonanie tłumaczeń pisemnych, klient zostanie obciążony kosztami wynikającymi bezpośrednio z ilości tekstu przetłumaczonego do chwili otrzymania przez Biuro Tłumaczeń mling.pl anulowania Zamówienia. Klient nie może anulować Zamówienia w ostatnim dniu jego realizacji. Klient otrzyma gotowy, sprawdzony fragment tłumaczenia w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przez Biuro Tłumaczeń mling.pl anulowania Zamówienia.

§ 3 REKLAMACJE

 1. Zleceniodawca ma prawo zgłosić reklamację wykonanej usługi do 14 dni po jej wykonaniu. Reklamacja musi być zgłoszona w formie pisemnej i należycie uzasadniona.
 2. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Biuro Tłumaczeń mling.pl jest zobowiązane do usunięcia wad tłumaczenia w najkrótszym możliwym terminie. Biuro Tłumaczeń mling.pl może odstąpić od prawa do usunięcia wad, przy czym w takim przypadku klient ma prawo do otrzymania zwrotu zapłaconej kwoty.
 3. Klient zobowiązany jest do przedstawienia listy zastrzeżeń, wymieniającej wszystkie sporne miejsca w tłumaczeniu reklamowanym, wraz z informacją o typie usterki oraz, w miarę możliwości, propozycji naprawy przedmiotu usługi.
 4. Reklamacji nie podlegają: stylistyka tłumaczenia, układ graficzny dokumentu przetłumaczonego, nomenklatura użyta w tłumaczeniu jeśli jest poprawna. Reklamacji podlegać mogą: błędy ortograficzne, błędy gramatyczne, błędy merytoryczne, luki w tłumaczeniu, zgubione podczas tłumaczenia fragmenty tekstu.
 5. Reklamacja uwzględniana jest tylko wtedy, gdy nie przekroczony został termin płatności za wykonane tłumaczenie, oraz została uregulowana faktura za wykonaną usługę.

§ 4 POSTANOWIENIA WSPÓLNE

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia na podstawie faktury. Faktury będą wystawiane po realizacji Zamówienia przez Biuro Tłumaczeń mling.pl.
 2. Płatności będą realizowane w formie przelewu bankowego na konto bankowe Biura Tłumaczeń mling.pl wskazane na fakturze, lub poprzez bezpieczne płatności obsługiwane przez firmę Dotpay S.A. Datą zapłaty jest dzień zaksięgowania danej kwoty na koncie Biura Tłumaczeń mling.pl.
 3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
 4. Odpowiedzialność Biura Tłumaczeń mling.pl wobec klienta z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do kwoty wynagrodzenia netto za tłumaczenie, w związku z którym powstała szkoda.
 5. Klient nabywa całość majątkowych praw autorskich do tłumaczenia z chwilą zapłacenia pełnej kwoty wynagrodzenia za wykonaną usługę zgodnie z fakturą wystawioną przez Biuro Tłumaczeń mling.pl. Przepisy dotyczące majątkowych praw autorskich są określone w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 80 z 2000 roku poz. 904). Wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich wliczone jest w cenę wykonania usługi tłumaczenia.
 6. Biuro Tłumaczeń mling.pl oraz wszystkie osoby wykonujące tłumaczenia pisemne w jego imieniu, zobowiązują się do zachowania poufności dotyczącej wszystkich tłumaczonych tekstów i wypowiedzi, a także materiałów i informacji otrzymanych od klienta.
 7. Na życzenie klienta, Biuro Tłumaczeń mling.pl jest zobowiązane zwrócić wszystkie materiały i dokumenty otrzymane od klienta.
 8. W przypadku przekroczenia terminu płatności Biuro Tłumaczeń mling.pl ma prawo do naliczenia odsetek umownych w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego.
 9. Biuro Tłumaczeń mling.pl zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki przed rozpoczęciem tłumaczenia.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Biuro Tłumaczeń mling.pl może podjąć się realizacji usługi na warunkach innych niż określone w niniejszym regulaminie lub cenniku. Ustalenie takich warunków następuje wtedy w formie indywidualnej umowy między Biuro Tłumaczeń mling.pl a Zleceniodawcą.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).
 3. Wszelkie ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd w Warszawie. Strony zgodnie ustalają właściwość prawa polskiego i poddają się jurysdykcji sądów polskich.